Médaille d'Or PSA
XU Ping
Tease

Médaille d'Or FIAP
HU Weiguo
Waiting

Médaille d'Or PSA
KUANG Ya
Dust

Médaille d'Or FPF & Coup de coeur Jean-Louis Chatelais
KUANG Ya
Miao People

Ruban FIAP
ZENG Wei
Life In Old Street

WU Kaibiao
Street Barber

XIONG Jian
Rafting

Trophée FPF
ZHENG Dayue
Monks By The Window

HU Weiguo
The Day Of Prayer

Ruban FIAP & Coup de coeur Jean-Louis Chatelais
YI Du
Over The Rainbow

AN Xiping
Go Begging

HAN Feng
July Barbershop

KUANG Ya
Hammock

KUANG Ya
Wall Walking

XU Ping
Time Under The Tree

Ruban FIAP & Coup de coeur Anouk Graux
XU Ping
Delights

HU Weiguo
Earth Pottery

HUANG Zeyuan
Morning Fishing In East River

AN Xiping
Bustling

BA Yin
Portrait

ZENG Wei
Concentration

ZENG Wei
Walk In The Rain

HE Ping
Loulan Girl

JIA Wei
Huizhou Impression

KONG Wei
Autumn Scenery Of Chishan Lake

KUANG Ya
Mending Net

LIANG Jiuru
Communication

LIN Yongxuan
Distance

LIU Houyu
Herdsman

MA Yaping
Night Moon On Africa

MA Yaping
Circumanbulation

TONG Jiangchuan
Dried Persimmon

XING Haihong
Pray In The Snow

XING Haihong
Dreamlike

DENG Lizhen
In The Snow

MAO Kaizhe
Play Chess In The Rain

HU Weiguo
Ceramic Workshop

ZHANG Tianming
Building Site

YI Du
Cinderella

YI Du
Under The Roof

AN Xiping
Corn Husking

AN Xiping
Blessing

ZENG Shaoxi
Morning Rhyme Of Pyongyang

ZENG Wei
Peer In The Rain

GU Ran
Find

KONG Wei
Asking

KUANG Ya
Wuming Buddhist College

LI Xingye
Expect

LIN Yongxuan
Red Lantern

LIU Fengyan
Alone In The World

LIU Houyu
Expecting

MA Yaping
Beautiful Drolma

PAN Jun
Quiet And Magnificent

WANG Hongshan
Make Concerted Effort

XING Haihong
Camel Bells In The Desert

XING Haihong
Expectation

YANG Xuebiao
Coal-Whipper

YUAN Lin
Go To Market

ZHOU Jianrong
Bombay Rickshaw

LIU Sui
Foggy Mountain Village

LUO Jianjun
Little Piggish Girl

LUO Jianjun
The Waves

MAO Kaizhe
Encounter

CAI Yuyun
Prairie In Twilight

CHEN Xiaofeng
Leisure

HU Weiguo
Inheritance

LIANG Chen
Shanghai 1

LIANG Chen
Shanghai 2

CHEN Hong
Return In The Snow

ZHANG Tianming
Beijing Opera Character

ZHANG Tianming
Daily Life

ZHANG Tianming
Love In The Kitchen

HUANG Zeyuan
Autumn Morning

HUANG Zeyuan
Morning Grazing

YI Du
Black Curtain

YI Du
Afterglow

WU Junfeng
Sisters

AN Xiping
Reflection

BI Jinhui
Extensive Reading Era

ZENG Shaoxi
Home

ZENG Wei
Hair-Cut

ZENG Wei
Sedulously

ZENG Wei
Street Haircut

ZENG Wei
Tailor’S Shop

ZENG Wei
The Gate

CHEN Kunping
Shaolin Zen And Martial Arts 2

CHEN Shaohua
Food

CHEN Shaohua
Deals

GU Ran
Search

GUO Jing
Attention

GUO Ying
Soul Of Dancer

HAN Feng
Life In Zhozhuang Town

LIANG Yanhua
On The Way

LIN Yongxuan
Leisure Lane

LIU Houyu
Live By The Sea

LIU Houyu
Twins

MA Yaping
Sorrowful Girl

PAN Jun
Light And Shadow

TONG Jiangchuan
The Divine Horse

WANG Yonghe
The Legend Of Old Castle

WU Kaibiao
Love In The City

XING Haihong
Return Lately

XING Haihong
Young Lama

XU Ping
Old People In Ancient Mansion

ZHOU Jianrong
Watch Opera

ZHOU Jianrong
Bathing

LIU Sui
The Ferryman

DENG Lizhen
Out Of The Window

CHEN Xiaofeng
Umbrella

HU Weiguo
Blending

ZHANG Tianming
Autumn Canyon

FA Lei
Spur The Horse

AN Qi
Waiting

AN Xiping
Meditation In Front Of The Mosque

BA Yin
Return In The Evening

BI Jinhui
Open

BI Jinhui
The Silence Of Lake

ZENG Shaoxi
Hell Light

ZENG Shaoxi
Herding Back

KONG Wei
Herding Back

LIANG Yanhua
Brightness And Shadow

LIN Yongxuan
Laborer

OU Weijian
Nanao In Morning

QU Cong
Boat Under The Light

WANG Jian
Mellow Magnificence

ZHENG Dayue
Morning Pagoda

CHEN Xiaofeng
Construction Site 2

HU Weiguo
Herding Back

HU Weiguo
Earthenware

CHEN Hong
Charm Of Umbrellas

FA Lei
Fire And Ice

FA Lei
Chase