Médaille d'Or FIAP
MA Yaping
Lively Desert 3

Médaille d'Argent FPF
GUI Zhengquan
The Road To Buddhism

Médaille d'Or PSA
WANG Xiaoke
Inheritor Of Traditional Wine-Making

MA Yaping
A Small Village

MA Yaping
Make A Living

LI Jianping
Axi Folk Dance

JIANG Zhizhou
Eclogue

LI Jianping
Wrestling

LI Jianping
Grip Bull Tails In Sprint

JIANG Zhizhou
Fight For Life

MA Yaping
Streamer Of City

YU Ningtai
Prey

ZHOU Jianyong
Public Vehicle On The Snow

CHANG Jiangbin
Afar

CHEN Huizhen
Nostalgia

CHEN Junjie
Pastoral For The Prairie

GUI Zhengquan
A Great Hawk Spreads Its Wings

JIN Rixian
Better Skill

MA Yaping
Sprint

YU Ningtai
Bear Posture

ZHOU Jianyong
Diving

LU Baoquan
Lead The Field

ZHANG Zuping
Verve

GUI Zhengquan
Race Each Other

JIANG Zhizhou
Destroy And Establish

JIN Rixian
Lightning Speed

QI Weimin
Blue Rapids In Autumn

YU Ningtai
Wrestling

GONG Chao
Yunnan Cherry Blossom Valley

ZHOU Jianyong
Dangerous Omen On The Course

HAN Xiaojun
The Ship Returns At Sunset

HAN Xiaojun
Morning Teahouse In Water Town

CHANG Jiangbin
Journey Through Wind And Rain

CHEN Huizhen
Journey To The West

JIANG Zhizhou
Dragon Boat

MA Yaping
Children At Water-Splashing Festival

WANG Jingyi
A Tiny Boat

YU Ningtai
Love In The Poem

ZHAO Xinhua
Kungfu Tea

ZHOU Jianyong
Semporna Girl

ZHAO Jun
Homeward

WANG Xiaoke
People In Depth Of Clouds

CHEN Huizhen
The Old Man

LIU Jianping
Fishing In The Fairyland

JIANG Zhizhou
Cultivator

YU Ningtai
Mountain People

ZHOU Jianyong
Old Yi People

WANG Xiaoke
Behind The Pearly Curtain

ZHANG Zuping
Your Eyes

CHEN Huizhen
Breed In The Deep Forest

CHEN Junjie
Looking Back

CHEN Junjie
Naughty Kids On The Train

GUI Zhengquan
Faraway

GUI Zhengquan
Ship Of The Desert

JIAN Jinying
Shanghai

LI Jianping
The Fifth Is A Girl

LI Jianping
Basha Matador

JIANG Zhizhou
Northern Xinjaing Migration

MA Yaping
Taste Of Sorrow

ZHU Qing
Gazing

WANG Xiaoke
City Morning

CHEN Huizhen
Heavy Smoker

CHEN Junjie
Migration

LI Jianping
Puzhai Fiery Dragon

JIANG Zhizhou
Old Barber

JIANG Zhizhou
Boatman Chant

MA Yaping
Roaring

MA Yaping
The Molang Qinbo Festival 7

MA Yaping
Our Festival 2

QI Weimin
Surfing At Green Sea 2

ZHANG Shengli
Pasturing In Kenya

GONG Chao
Water-Splashing Carnival

ZHU Qing
The Old Man

HAN Xiaojun
People In Tulou

ZHAO Jun
Whisper

ZHAO Jun
Distant Hills

CHEN Huizhen
Red World

CHEN Junjie
Back Shadow

CHEN Junjie
Chorus

GUI Zhengquan
Shadow Play In Ancient Mansion

LI Jianping
Sea Fishing

JIN Rixian
Bullish

ZHU Wujiang
Unforgettable Summer

ZHOU Jianyong
Outside The Window

WANG Xiaoke
Morning Tune Of Construction Site

JIAN Jinying
Blacksmith

QI Weimin
Shangri-La At Sunset

YU Ningtai
Duotian

WU Yibing
Egoistic

ZHOU Jianyong
Old Yi Man

ZHAO Jun
Rice Harvesting Farmers

CHEN Junjie
Morning Of Autumn Hemu

LI Jianping
Bush Elephants

LIU Donghui
Weave Fishing Net

LIU Jianping
Sunglow

JIANG Zhizhou
Traditional Way Of Pottery Firing

YU Ningtai
Knitting

YU Ningtai
Lofoten

ZHU Qing
Old Teahouse

WANG Xiaoke
Bathing In Golden Sunlight