Médaille d'Or PSA
XU Ping
Tease

Médaille d'Or FIAP
HU Weiguo
Waiting

Médaille d'Or PSA
KUANG Ya
Dust

Médaille d'Or FPF & Coup de coeur Jean-Louis Chatelais
KUANG Ya
Miao People

Ruban FIAP
ZENG Wei
Life In Old Street

Trophée FPF
ZHENG Dayue
Monks By The Window

Ruban FIAP & Coup de coeur Jean-Louis Chatelais
YI Du
Over The Rainbow

XIONG Jian
Rafting

WU Kaibiao
Street Barber

HU Weiguo
The Day Of Prayer

HU Weiguo
Earth Pottery

AN Xiping
Go Begging

KUANG Ya
Hammock

Ruban FIAP & Coup de coeur Anouk Graux
XU Ping
Delights

KUANG Ya
Wall Walking

HAN Feng
July Barbershop

HUANG Zeyuan
Morning Fishing In East River

XU Ping
Time Under The Tree

KONG Wei
Autumn Scenery Of Chishan Lake

XING Haihong
Pray In The Snow

XING Haihong
Dreamlike

YI Du
Cinderella

KUANG Ya
Mending Net

MAO Kaizhe
Play Chess In The Rain

AN Xiping
Bustling

LIANG Jiuru
Communication

LIN Yongxuan
Distance

ZENG Wei
Concentration

HE Ping
Loulan Girl

LIU Houyu
Herdsman

HU Weiguo
Ceramic Workshop

BA Yin
Portrait

MA Yaping
Night Moon On Africa

MA Yaping
Circumanbulation

DENG Lizhen
In The Snow

ZENG Wei
Walk In The Rain

ZHANG Tianming
Building Site

TONG Jiangchuan
Dried Persimmon

JIA Wei
Huizhou Impression

YI Du
Under The Roof

XING Haihong
Expectation

GU Ran
Find

YANG Xuebiao
Coal-Whipper

YUAN Lin
Go To Market

ZHANG Tianming
Daily Life

ZHOU Jianrong
Bombay Rickshaw

ZENG Shaoxi
Morning Rhyme Of Pyongyang

LIU Sui
Foggy Mountain Village

LUO Jianjun
Little Piggish Girl

LUO Jianjun
The Waves

MAO Kaizhe
Encounter

CAI Yuyun
Prairie In Twilight

ZHANG Tianming
Beijing Opera Character

CHEN Xiaofeng
Leisure

HU Weiguo
Inheritance

CHEN Hong
Return In The Snow

LIANG Chen
Shanghai 2

LIANG Chen
Shanghai 1

KONG Wei
Asking

YI Du
Black Curtain

KUANG Ya
Wuming Buddhist College

LI Xingye
Expect

ZENG Wei
Peer In The Rain

HUANG Zeyuan
Morning Grazing

LIN Yongxuan
Red Lantern

LIU Fengyan
Alone In The World

AN Xiping
Blessing

LIU Houyu
Expecting

MA Yaping
Beautiful Drolma

HUANG Zeyuan
Autumn Morning

PAN Jun
Quiet And Magnificent

WU Junfeng
Sisters

WANG Hongshan
Make Concerted Effort

ZHANG Tianming
Love In The Kitchen

YI Du
Afterglow

XING Haihong
Camel Bells In The Desert

AN Xiping
Corn Husking

AN Qi
Waiting

AN Xiping
Reflection

BI Jinhui
Extensive Reading Era

ZENG Shaoxi
Home

ZENG Wei
Hair-Cut

ZENG Wei
Sedulously

ZENG Wei
Street Haircut

ZENG Wei
Tailor’S Shop

ZENG Wei
The Gate

CHEN Kunping
Shaolin Zen And Martial Arts 2

CHEN Shaohua
Food

CHEN Shaohua
Deals

GU Ran
Search

GUO Jing
Attention

GUO Ying
Soul Of Dancer

HAN Feng
Life In Zhozhuang Town

LIANG Yanhua
On The Way

LIN Yongxuan
Leisure Lane

LIU Houyu
Live By The Sea

LIU Houyu
Twins

MA Yaping
Sorrowful Girl

PAN Jun
Light And Shadow

TONG Jiangchuan
The Divine Horse

WANG Yonghe
The Legend Of Old Castle

WU Kaibiao
Love In The City

XING Haihong
Return Lately

XING Haihong
Young Lama

XU Ping
Old People In Ancient Mansion

ZHOU Jianrong
Watch Opera

ZHOU Jianrong
Bathing

LIU Sui
The Ferryman

DENG Lizhen
Out Of The Window

CHEN Xiaofeng
Umbrella

HU Weiguo
Blending

ZHANG Tianming
Autumn Canyon

FA Lei
Spur The Horse

HU Weiguo
Herding Back

CHEN Xiaofeng
Construction Site 2

ZHENG Dayue
Morning Pagoda

WANG Jian
Mellow Magnificence

QU Cong
Boat Under The Light

BA Yin
Return In The Evening

AN Xiping
Meditation In Front Of The Mosque

FA Lei
Fire And Ice

FA Lei
Chase

OU Weijian
Nanao In Morning

LIN Yongxuan
Laborer

LIANG Yanhua
Brightness And Shadow

KONG Wei
Herding Back

ZENG Shaoxi
Herding Back

ZENG Shaoxi
Hell Light

BI Jinhui
The Silence Of Lake

BI Jinhui
Open

HU Weiguo
Earthenware

CHEN Hong
Charm Of Umbrellas