Médaille d'Or FIAP
MA Yaping
Lively Desert 3

Médaille d'Argent FPF
GUI Zhengquan
The Road To Buddhism

Médaille d'Or PSA
WANG Xiaoke
Inheritor Of Traditional Wine-Making

MA Yaping
A Small Village

MA Yaping
Make A Living

JIANG Zhizhou
Eclogue

LI Jianping
Axi Folk Dance

JIANG Zhizhou
Fight For Life

ZHOU Jianyong
Public Vehicle On The Snow

YU Ningtai
Prey

MA Yaping
Streamer Of City

LI Jianping
Wrestling

LI Jianping
Grip Bull Tails In Sprint

YU Ningtai
Bear Posture

CHEN Junjie
Pastoral For The Prairie

ZHANG Zuping
Verve

CHEN Huizhen
Nostalgia

GUI Zhengquan
A Great Hawk Spreads Its Wings

MA Yaping
Sprint

CHANG Jiangbin
Afar

LU Baoquan
Lead The Field

JIN Rixian
Better Skill

ZHOU Jianyong
Diving

JIANG Zhizhou
Destroy And Establish

YU Ningtai
Wrestling

ZHOU Jianyong
Dangerous Omen On The Course

QI Weimin
Blue Rapids In Autumn

GONG Chao
Yunnan Cherry Blossom Valley

JIN Rixian
Lightning Speed

GUI Zhengquan
Race Each Other

HAN Xiaojun
Morning Teahouse In Water Town

HAN Xiaojun
The Ship Returns At Sunset

ZHAO Jun
Homeward

CHEN Huizhen
Journey To The West

JIANG Zhizhou
Dragon Boat

MA Yaping
Children At Water-Splashing Festival

WANG Jingyi
A Tiny Boat

YU Ningtai
Love In The Poem

ZHAO Xinhua
Kungfu Tea

ZHOU Jianyong
Semporna Girl

CHANG Jiangbin
Journey Through Wind And Rain

WANG Xiaoke
People In Depth Of Clouds

LIU Jianping
Fishing In The Fairyland

CHEN Huizhen
The Old Man

ZHOU Jianyong
Old Yi People

ZHANG Zuping
Your Eyes

JIANG Zhizhou
Cultivator

WANG Xiaoke
Behind The Pearly Curtain

YU Ningtai
Mountain People

LI Jianping
The Fifth Is A Girl

JIAN Jinying
Shanghai

CHEN Huizhen
Breed In The Deep Forest

GUI Zhengquan
Ship Of The Desert

WANG Xiaoke
City Morning

JIANG Zhizhou
Northern Xinjaing Migration

ZHU Qing
Gazing

CHEN Junjie
Naughty Kids On The Train

GUI Zhengquan
Faraway

MA Yaping
Taste Of Sorrow

LI Jianping
Basha Matador

CHEN Junjie
Looking Back

QI Weimin
Surfing At Green Sea 2

LI Jianping
Puzhai Fiery Dragon

MA Yaping
Roaring

MA Yaping
The Molang Qinbo Festival 7

MA Yaping
Our Festival 2

ZHANG Shengli
Pasturing In Kenya

GONG Chao
Water-Splashing Carnival

CHEN Huizhen
Heavy Smoker

CHEN Junjie
Migration

ZHU Qing
The Old Man

HAN Xiaojun
People In Tulou

ZHAO Jun
Whisper

ZHAO Jun
Distant Hills

JIANG Zhizhou
Old Barber

JIANG Zhizhou
Boatman Chant

ZHOU Jianyong
Outside The Window

CHEN Junjie
Back Shadow

CHEN Huizhen
Red World

LI Jianping
Sea Fishing

JIN Rixian
Bullish

WANG Xiaoke
Morning Tune Of Construction Site

ZHU Wujiang
Unforgettable Summer

CHEN Junjie
Chorus

GUI Zhengquan
Shadow Play In Ancient Mansion

JIAN Jinying
Blacksmith

QI Weimin
Shangri-La At Sunset

WU Yibing
Egoistic

ZHOU Jianyong
Old Yi Man

YU Ningtai
Duotian

ZHAO Jun
Rice Harvesting Farmers

LI Jianping
Bush Elephants

ZHU Qing
Old Teahouse

YU Ningtai
Knitting

LIU Jianping
Sunglow

JIANG Zhizhou
Traditional Way Of Pottery Firing

WANG Xiaoke
Bathing In Golden Sunlight

CHEN Junjie
Morning Of Autumn Hemu

YU Ningtai
Lofoten

LIU Donghui
Weave Fishing Net