Médaille d'Or RPS
LIAO Jianhui
Country Road

Trophée FPF
WAN Yiping
Long For Love

Ruban FIAP
GAN Yongan
Snow Shepherd's Song

GAN Yongan
Water Meadow

Trophée FPF
GAN Yongan
Morning Arrest

ZHANG Xiangli
Ancient Village Facebook

Médaille d'Or RPS
LIAO Ming
Become An Immortal

FU Kangsheng
Fishing Ground

LI Siping
Sauce Workers

XIA Wenchuan
Talk Of Daily Trifles

HU Zhenzheng
Du

Ruban FIAP
FU Kangsheng
Sunburn

GAN Yongan
Xiaodong River Morning Arrest

LI Zhemin
Late

Coup de Cœur Gilles Hanauer
NIE Jingsheng
Mugui

NIE Jingsheng
Boats In Water

MEI Ying
Single

FANG Shuitan
Morning Rhyme

HE Yuxiang
Bright

LI Siping
Picturesque Seine

YOU Hua
My Father And My Mother

YUAN Jianbo
Return

WANG Wei
A Fishing Song And A Late Song

LIAO Shiqing
Morning Mist

WAN Li
Return

FANG Shuitan
Ink And Wash Countryside

RENFA Mao
Antiquity

SHU Lishu
Private Language

WU Jian
A Window And A World

YUAN Wenhui
Ink Mountain Village

LI Zhemin
Under The Setting Sun

ZHONG Weidong
Queue Up

FAN Ganyuan
Road

CHEN Jianglin
A Happy Family

HU Qiusheng
The Phantom Of The Opera

HU Qiusheng
Red Sun

LI Zhemin
Bask In The Sunshine

LIAO Jianhui
Pastoral

ZHANG Xiangli
Wings

WANG Wei
Ten Thousand Steeds Gallop

WANG Wei
The Boundless Plain

LIAO Shiqing
The Autumn Morning

NIE Jingsheng
Late Xia Xiang Yao Lake

ZHONG Weidong
A Sunset Ship

LIU Jiazi
Assembly

WAN Li
Be Passionately In Love

LIAO Ming
Quiet

LIAO Ming
Morning Fishing

HU Weimin
Fog Star River

HU Weimin
Silver Moon

CHEN Weijun
Return

LI Siping
Seven Colored Fishing Grounds

LI Siping
Yingzi

YOU Hua
The Elves On The Prairie

GAN Yongan
Majestic

LI Zhemin
Ten Thousand Steeds Gallop

LI Zhemin
Graze

ZHANG Xiangli
Antarctic Elves

LIU Jiazi
Unter Den Linden

HU Weimin
Bridge

FANG Shuitan
Lingering

HE Yuxiang
Dream

LIN Jianguo
Ask Buddha

SHU Lishu
Site

YUAN Jianbo
Young Monk

HU Qiusheng
Secret

LIAO Jianhui
Porcelain Life

LIAO Jianhui
Ceramics

SHU Lishu
Close The Net

WU Jian
The Old Man Who Smokes The Dry Smoke

GAN Yongan
Rome Column

GAN Yongan
The Night Of The Ancient City

LI Zhemin
Secret

LIAO Jianhui
Shadow Play

ZHONG Weidong
Old Smoke Cavity

LIU Jiazi
Start With Happiness

HU Weimin
Morning Arrest

HU Weimin
Ancient Bridge

SHU Lishu
Dig Ear

SHU Lishu
Longing For

XIA Wenchuan
The Boundless Makino

ZHANG Mingyou
Fast & Furious

ZHANG Mingyou
Walk In Snow

GAN Yongan
Large Building

HU Qiusheng
Bamboo And Cage Embroidery

LIAO Jianhui
Desert

LIAO Jianhui
Ququinta Rail

DU Xueping
Full Branches Of The Moon

FU Kangsheng
On The Way Home

ZHONG Weidong
Light Of The Forest

FANG Shuitan
Beauty In The Fog

GAO Zhihui
An Angry Boy

HE Yuxiang
Sisters

XIA Wenchuan
A Praying Team

YUAN Wenhui
Morning Catch

YUAN Jianbo
The Return Of The Wind And Snow

LI Zhemin
Domineering

LIAO Jianhui
The Night Of Snow Town

ZHANG Xiangli
A Thunderbolt

WANG Wei
Gallop

DU Xueping
Waterfall Pavilion Cloud Sea

FU Kangsheng
One Corner Of The Temple

ZHONG Weidong
Prairie Gallop

WAN Li
Show Off

LIAO Ming
A Family In The Mountains

GAO Zhihui
Breakfast

LI Siping
Monkey Face

LIN Jianguo
Old Handicraft

SHU Lishu
Old Craft

SUN Dong
Love

YANG Xiaoning
Our Home